Τετάρτη, Νοεμβρίου 22, 2017

Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4483/2017".                                                             Ερμούπολη  17-11-2017
                                                             Αρ. Πρωτ. : 457
                                                                                     
ΚΟΙΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
                                                           
Θέμα : Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4483/2017".
1) Το με αρ. πρωτ.: 447/20-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, σχετικά με το σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΣ "Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση , τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ.
2) Το ΦΕΚ 3954Β/10-11-2017 "Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης για την άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Μυκόνου".  

Με το από 1-11-2017 έγγραφο μελών μας, οι οποίοι υπηρετούν στην Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) Σύρου – Ερμούπολης, ενημερωθήκαμε για την αντίθεσή τους στην Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, απόφαση που προβλέπεται  στο άρθρο 25 του Ν. 4483/2017, προκειμένου να παρασχεθεί από τον Δήμο Σύρου- Ερμούπολης, διοικητική υποστήριξη προς τον Δήμο Μυκόνου για πολεοδομικά θέματα. Το σχετικό αίτημα, προήλθε από τον Δήμο Μυκόνου με το α.π. 7266/4-8-2017 έγγραφό του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Ήδη έχει εκδοθεί η ανωτέρω Απόφαση και έχει εκδοθεί το  ΦΕΚ 3954Β/10-11-2017.
 Με το 1) σχετικό έγγραφό μας, κατά την διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόμου, είχαμε επισημάνει τα παρακάτω: "... Στο άρθρο 25 "Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υπόστήριξης¨, αναρωτιέται κανείς πως θα είναι δυνατή η παροχή διοικητικής υποστήριξης μεταξύ υπηρεσιών των νησιωτικών περιοχών, όταν αυτή τη στιγμή καμία υπηρεσία π.χ. του νομού Κυκλάδων, με την τραγική υποστελέχωση που υπάρχει ,  δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις αρμοδιότητές της; Ο αριθμός των διπλωματούχων μηχανικών του δημοσίου, λόγω συνταξιοδοτήσεων - αποχωρήσεων είναι κατά 40% λιγότεροι σε σύγκριση με αυτούς που υπήρχαν το 2011.  Οι μηχανικοί του νομού καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πλήθος αρμοδιοτήτων όπως είναι οι αρμοδιότητες τεχνικών έργων, απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ, περιβάλλοντος, προμηθειών, μεταφορών, έκδοσης αδειών δόμησης,  έκδοσης αδειών λατομικών χώρων, Επιτροπές (συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, αρχιτεκτονική επιτροπή ΣΧΟΠ, Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Παραλαβής Έργων, Διαγωνισμών Μελετών Έργων και προμηθειών, Υπαίθριας Διαφήμισης, χώρων τραπεζοκαθισμάτων, Ακίνητης Περιουσίας,  Σταυλισμού ζώων, Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων, Παρακολούθησης υλοποίησης των προγραμματικών συμβάσεων κ.λ.π.) . Αν ληφθούν υπόψη και οι αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν στις Κυκλάδες, για την προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος από αυθαίρετη δόμηση και  παρεμβάσεις, οι μεγάλες ανάγκες σε υποδομές λόγω της τουριστικής κίνησης καθώς και οι ιδιαιτέρες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά, με την δυσκολία μετακινήσεων ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, καθιστούν δυσχερέστερη την άσκηση των αρμοδιοτήτων...".
Πως μπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες με ένα και δύο μηχανικούς, οι οποίες θα κληθούν να αντεπεξέλθουν και σε πρόσθετες αρμοδιότητες; ..."

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, παρέχει ήδη την ανωτέρω υποστήριξη και στους Δήμους Κέας και Κύθνου. Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην ανωτέρω διεύθυνση, είναι επιφορτισμένοι με σημαντικό όγκο εργασιών και η αδυναμία παροχής της διοικητικής υποστήριξης προς τον Δήμο Μυκόνου τεκμηριώνεται και από τις αποφάσεις 142/2017 και 303/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
Είναι φανερό, ότι με το άρθρο 25 του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υποστήριξης», μεθοδεύεται η παραπέρα υποβάθμιση των  δημόσιων / δημοτικών υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την παράδοση αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικά συμφέροντα. Παράλληλα  διευκολύνονται ορισμένες  διοικήσεις  δήμων σε ρόλο «λαγού» που ενώ ανέλαβαν εκ του νόμου αρμοδιότητες, δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές ως όφειλαν. Αντί να λάβουν όλα τα αναγκαία ώστε να αποφευχθούν αδυναμίες λόγω «ελλείψεων πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού» όπως επί λέξει αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο, παρακάμπτεται ολόκληρη η φιλοσοφία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά απαλλάσσονται κάθε ευθύνης και συνέπειας.
Ακόμα και το ίδιο το άρθρο 25 του Ν. 4483/2017, προβλέπει την συνδρομή των εξαιρετικών περιπτώσεων. Που προφανώς σημαίνει ότι προέκυψε κάποιο γεγονός ανωτέρας βίας ή απέβησαν άκαρπες όλες οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα η παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών κατά το άρθρο 32 του ίδιου νόμου.
Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις, παρακάμπτονται πλήθος θεμάτων που η διοίκηση θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη όπως την ορθή και αποδοτική εξυπηρέτηση του πολίτη, την προστασία των εργαζομένων, την νησιωτικότητα και την στελέχωση των υπηρεσιών.
Ειδικά για τα πολεοδομικά θέματα είναι δεδομένη η εμπλοκή των διπλωματούχων μηχανικών του δημοσίου, οι οποίοι ήδη είναι επιφορτισμένοι με ένα πλήθος αρμοδιοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη και τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των διπλωματούχων μηχανικών που αυστηροποιούνται συνεχώς ( π.χ. ήδη με τον ν. 4495/17 αρ.38 παρ. 5 προβλέπεται ότι «Αν ο υπάλληλος, που έχει εξουσιοδοτηθεί για τον έλεγχο, ( σημ.: ανεξάρτητα του φόρτου εργασίας και των χρεώσεων!!!, στις ΥΔΟΜ Θήρας και Μήλου υπηρετεί από ένας υπάλληλος!!!) δεν εκδώσει την οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο τρόπος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του άρθρου 36, ελέγχεται πειθαρχικά από το αρμόδιο Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 156 του ν. 4389/2016, στο οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος με ευθύνη του Διευθυντή της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ.»), γίνεται αντιληπτό ότι οδηγούνται στην εξόντωση, καλούμενοι να αναλάβουν καθήκοντα που εκ του νόμου έχουν μεταφερθεί και εκ των υστέρων κάποιοι αποφασίζουν ότι θα πρέπει να επιστραφούν.
Προξενεί αγανάκτηση σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται σε νησιώτικες υπηρεσίες το γεγονός ότι για πολλοστή φορά, αγνοούνται παντελώς οι εργαζόμενοι,  την στιγμή που  αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας όσο αφορά στην Διοίκηση. Είναι προφανές ότι το απόλυτο διοικητικό "μπάχαλο", που επιβλήθηκε με τον ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» σε συνδυασμό  με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, δεν προέκυψε από «λάθη» ή άγνοια της νησιώτικης πραγματικότητας.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κυκλάδων  ως το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών στις Κυκλάδες, από την ίδρυσή της, κρούει προς όλους τους  αρμόδιους (;) των εκάστοτε κυβερνήσεων τον κώδωνα του κινδύνου της αποψίλωσης των νησιώτικων υπηρεσιών από καταρτισμένα στελέχη και μάλιστα Διπλωματούχους Μηχανικούς, λόγο του κόστους ζωής στα νησιά αλλά και των άλλων ειδικών συνθηκών ( δύσκολες και ακριβές μετακινήσεις, ελλείψεις υποδομών κλπ). Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η κατάργηση στα χρόνια των μνημονίων κάθε κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής  υπαλλήλων. Ειδικά για τους διπλωματούχους μηχανικούς που εργάζονται σε συγκεκριμένα νησιά με την γνωστή άναρχη τουριστική ανάπτυξη, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι συνθήκες εργασίας όσο αφορά στην αντιμετώπιση οργανωμένων επιχειρηματικών συμφερόντων που δεν αισθάνονται την ανάγκη να σεβαστούν το νομικό πλαίσιο. Αυτοί οι υπάλληλοι με τους άγρια πετσοκομμένους μισθούς  έρχονται συχνά σε αντιπαράθεση με ισχυρά επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα,  σε συνθήκες απόλυτης έλλειψης οποιασδήποτε μορφής πραγματικής νομικής προστασίας ( όπως πχ προβλέφθηκε για την ΕΛΣΤΑΤ (!) - ν.4484/17), ….   Έτσι φτάσαμε στο σημείο όχι μόνο οι μικροί ΟΤΑ των νησιών αλλά ακόμη και εύρωστοι οικονομικά δήμοι ( πχ Μύκονος ή Θήρα να αδυνατούν (;)  να στελεχώσουν συγκεκριμένες «ευαίσθητες» υπηρεσίες…
Οι ειλημμένες αποφάσεις για την παράδοση αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικά συμφέροντα, αποδεικνύονται από το γεγονός ότι ακόμα και πριν τα χρόνια των μνημονίων, ενώ ουδέποτε υπήρχαν επαρκείς πόροι για προσλήψεις ή προσέλκυση στελεχών, οι πόροι πάντα περίσσευαν όταν επρόκειτο να πληρωθούν μεγαλοεργολάβοι για έργα και προμήθειες αμφίβολης ποιότητας και χαμηλής προτεραιότητας με βάση τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Υ.ΔΟΜ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ήδη επιφορτισμένη με την κάλυψη πέραν της πυκνοκατοικημένης Σύρου, με τη Κύθνο και την Κέα, αντικειμενικά ( 6 Μηχανικοί ΠΕ και 1 ΤΕ) δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. Άλλωστε οι προϋποθέσεις που προβλέπει  το νομικό πλαίσιο («εξαιρετικές περιστάσεις») δεν συντρέχουν όταν
 1. Η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Υπηρεσία Δόμησης με χωρική αρμοδιότητα μόνο τη νήσο Μύκονο, το 2011 ήταν στελεχωμένη με 8 μηχανικούς και γραμματειακή υποστήριξη. Στις 13-9-2011 με την υπ' αριθμόν 161/2011 Απόφαση Δημάρχου Μυκόνου αποδέχτηκε ο Δήμος Μυκόνου την με αριθμό 12857/9-9-2011 Απόφαση Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα τη διακοπή από 16-9-2011 παραλαβής εγγράφων, φακέλων αδειών, αιτήσεων για αυτοψία καταγγελιών, που αφορούν τη χωρική έκταση του Δήμου Μυκόνου από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης (που γινόταν έως τότε) και ξεκίνησε η λειτουργία της Πολεοδομίας Μυκόνου.
 2. Μετά από πέντε χρόνια !!!!, στις 4-5-2016 με την υπ' αριθμ. 73/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου δηλώνεται η αδυναμία λειτουργίας της Πολεοδομίας Μυκόνου καθώς στην Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου υπηρετούν 5 μηχανικοί.
Βλέπουμε λοιπών, ότι όχι μόνο δεν συντρέχουν «εξαιρετικές περιστάσεις», ούτε τεκμηριώνεται έλλειψη πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες έχει αποδυναμωθεί η υπηρεσία με αποτέλεσμα την εξουθένωση των υπηρετούντων συναδέλφων σε αυτή, οι οποίοι εύλογα δεν είναι δυνατό να ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντά τους.
Στηρίζουμε την αντίθεση των διπλωματούχων μηχανικών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης έναντι των παραπάνω μεθοδεύσεων και απαιτούμε:
Να εξετασθούν σε βάθος όλες οι παράμετροι που απαιτεί ο νόμος να συντρέχουν και να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για την άμεση στελέχωση του Δήμου Μυκόνου
Τη χορήγηση κινήτρων (επίδομα στέγασης κλπ) από τον Δήμο Μυκόνου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαμονή υπαλλήλων στο νησί.
Την τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4495/2017 για πειθαρχικό έλεγχο διπλωματούχων μηχανικών σε περίπτωση καθυστερήσεων, εφόσον αποδεδειγμένα (π.χ. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) υπάρχει υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης. 
Την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών όλων των Δήμων και των Υπηρεσιών του νομού Κυκλάδων, με επαρκή αριθμό διπλωματούχων μηχανικών έτσι ώστε αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν με συνέπεια στα αυξημένα καθήκοντά τους.
Την προστασία των διπλωματούχων μηχανικών που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Δόμησης,  που χωρίς δική τους ευθύνη καλούνται να καλύψουν τις αδυναμίες της διοίκησης.


Για τη ΔΕ του Τμήματος Κυκλάδων
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιολδάσης
Πολιτικός Μηχανικός
Τζουμακίδη Σπυριδούλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 1. κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, Υπουργό Εσωτερικών
 2. κ. Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 3. κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
 4. κ.  Γρηγόρη Θεοδωράκη, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 5. Βουλευτές Νομού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
 6. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 7. κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
 8. κ. Γεώργιο Λεονταρίτη, Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
 9. κ. Μαραγκό, Δήμαρχο Σύρου - Ερμούπολης
 10. κ. Κουκά, Δήμαρχο Μυκόνου
 11. Δημάρχους νομού Κυκλάδων
 12. ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου
 13. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 14. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 15. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Δωδεκανήσου
 16. Σύλλογο Μελετητών Νομού Κυκλάδων
 17. Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΝΑ Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων (ΣΥΝΑΝΚ)
 18. Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Σύρου -Ερμούπολης
 19. Τοπικά ΜΜΕ
 20. Μέλη Τμήματος Κυκλάδων