Δευτέρα, Νοεμβρίου 21, 2011

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ


Συνάδελφοι, 
Πληροφορηθήκαμε ότι, κατ’ επίκληση της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 και εργασιακής εφεδρείας, καλούνται οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που συνδέονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς της εν λόγω διάταξης (ήτοι του άρθρου 34 του ν. 4024/2011) να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες να προκύπτει ο ακριβής συντάξιμος χρόνος ασφάλισης όχι μόνο στο φορέα που υπηρετεί αλλά και τυχόν συντάξιμη προϋπηρεσία που διαθέτει σε άλλους φορείς. Στην εν λόγω εγκύκλιο μάλιστα με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι περαιτέρω αναγράφεται, προφανώς στο πλαίσιο παράνομου εξαναγκασμού και εκφοβισμού των υπαλλήλων, ότι (θα) υπάρξει πρόβλεψη ώστε συντάξιμη υπηρεσία που δεν θα αναφερθεί με τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου κατά τη μελλοντική συνταξιοδότησή του. 
Έτσι λοιπόν επιχειρείται να μετατεθεί στους εργαζόμενους, οι οποίοι μάλιστα επανειλημμένα έχουν επιδείξει την αντίθεσή τους στο παράνομο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, η μέριμνα για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34. Με την προαναφερόμενη εγκύκλιο ζητούναι στοιχεία και δεδομένα τα οποία όφειλε η Διοίκηση να έχει στη διάθεσή σας, μετά και από την πρόσφατη απογραφή που πραγματοποιήθηκε. Προκειμένου δε να εξαναγκαστούν οι υπάλληλοι και να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προβλέφθηκε στην εγκύκλιο παντελώς παράνομα – δεδομένου μάλιστα ότι όπως πάγια γίνεται δεκτό από τα Δικαστήρια, οι εγκύκλιοι είναι εσωτερικά έγγραφα της διοίκησης χωρίς καμία νομική δεσμευτικότητα και δεν μπορούν ως εκ τούτου ούτε να θέτουν κανόνες δικαίου, πολύ δε λιγότερο μπορούν να προβλέπουν και να επιβάλλουν κυρώσεις – ότι τυχόν μη δηλωθείσα προϋπηρεσία δεν θα συνυπολογισθεί κατά τη συνταξιοδότηση (!). 
Η αξίωση της Δημόσιας Διοίκησης να υπογραφεί μια τέτοια  δήλωση και μάλιστα με στόχο την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, ξαναφέρνει στη μνήμη μας πέτρινα χρόνια, τα οποία είχαμε πιστέψει ότι είχαν παρέλθει ανεπιστρεπτί.  Καλούμαστε να συνηγορήσουμε και να συμπράξουμε στην υλοποίηση της εργασιακής εφεδρείας, μολονότι εξαρχής οι υπάλληλοι έχουν διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα του νέου «θεσμού», κατά παράβαση του δικαιώματος που έχει κάθε πολίτης να αντιτεθεί σε παντός είδους ενέργειες, που αποσκοπούν και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και που προσβάλουν τη προσωπικότητα. Σε κάθε περίπτωση,  είναι ηθικά ανεπίτρεπτη η διατύπωση απειλών για την διαγραφή του χρόνου ασφάλισης, που τυχόν δεν θα συμπεριληφθεί σ’ αυτές τις δηλώσεις, που καλούνται να υπογράψουν οι Μηχανικοί.
Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να μην υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα τους ζητηθούν για να εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία.